តើលោក អ្នកចង់ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ មួយណា ?

បើលោកអ្នក មានការពិបាក ក្នុងការជ្រើសរើស កម្មវិធីគណនេយ្យ ឲ្យត្រូវជាមួយមុខរបរ ឬស្ថានភាព អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន Leopard Business Consultancy Co., Ltd.(LBC) ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានឯកទេសច្បាស់លាស់ លើវិជ្ជាជីវនេះ អាចជួយលោកអ្នកបានគ្រប់បែបយ៉ាង។ LBC ផ្តល់ជូនលោកអ្នករួមមាន៖

- សេវាជ្រើសរើសកម្មវិធីគ្រប់គ្រង គណនេយ្យកុំព្យូទ័រដែលមាន License ត្រឹមត្រូវមាន សមត្ថភាពស្រប តាមទំហំ និងប្រភេទនៃអាជីវកម្មឬស្ថាប័នរបស់លោកអ្នកស្របតាមស្តង់ដា International Financial Reporting Standard និងCambodia Accounting Standard .

- សេវាតម្លើងកម្មវិធី រៀបចំរចនាសម្ព័នរបស់កម្មវិធីឲ្យត្រូវតាមទំហំ និងប្រភេទអាជីវក ម្មជាក់ស្តែង (Customization and Internal control design) ព្រោះគ្រប់ប្រភេទ នៃកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ ទាំងអស់តែងតែមានចំណុច ឬផែ្នកខ្លះ នៃកម្មវិធីដែលស្ថាប័នលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រើប្រាស់។

- សេវាហ្វឹកហាត់បុគ្គលិករបស់លោកអ្នក ឲ្យចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីច្បាស់លាស់ និងស្ទាត់ជំនាញ។

សូមទាក់ទងអគារលេខ២ ផ្លូវលេខ២៨៤ កែងផ្លូវ១៦៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមនភ្នំពេញ ជាប់ ខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987អ៊ីម៉ែល [email protected]

ក្រៅពីនេះ LBC មានសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញពន្ធដារ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ជូនដល់ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... របស់លោកអ្នកដល់ទីកន្លែងតាមមុខងារ និងតួនាទី (ប្រធាន គណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និងគ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិត បច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត) ធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកអ្នក ចេះនិងយល់ច្បាស់ អំពីគោល នយោបាយ  នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ការរៀបចំឯសារពន្ធដារ និងការបង់ពន្ធដែលត្រឹមត្រូវការ កត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យ និងរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាម គោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ព្រមជាមួយចំណេះដឹងនានា ពាក់ ព័ន្ធជាមួយពន្ធដារគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។

ទូរស័ព្ទលេខៈ 017 888 987។

តើលោក អ្នកចង់ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ មួយណា ?

តើលោក អ្នកចង់ប្រើប្រាស់ កម្មវិធីគណនេយ្យ មួយណា ?