សង្គ្រាម​រូបិយប័ណ្ណ​ចាប់ផ្ដើម​ហើយ​នៅ EPIC


សង្គ្រាម​រូបិយប័ណ្ណ​ចាប់ផ្ដើម​ហើយ​នៅ EPIC

ការ​ប្រកួត​ហ្គេម​កម្សាន្ត​អនឡាញ​សង្គ្រាម​រូបិយប័ណ្ណ Currency War បាន​ចាប់ផ្តើម​ហើយ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត EPIC។ ការ​ប្រកួត​មាន​ការ​បែងចែក​ជា ៤ ក្រុម​ដែល​មួយ​ក្រុម​មាន​គ្នា​ប្រមាណ ៣០ ទៅ ៤០ នាក់ ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួតប្រជែង​គ្នា​លើ​ការ​ទិញ​លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ពិភពលោក ដើម្បី​ស្វែង​រក​ក្រុម​ណា​ដែល​មាន​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​ក្លាយ​ជា​ជយលាភី។

 

ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​នៅ​ពេល​នេះ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត EPIC កំពុង​​កកកុញ​ដោយ​អ្នក​ចូលរួម​សម្រាប់​ការ​ប្រកួតប្រជែង​មួយ​នេះ។

 

សង្គ្រាម​រូបិយប័ណ្ណ​ចាប់ផ្ដើម​ហើយ​នៅ EPIC

 

សង្គ្រាម​រូបិយប័ណ្ណ​ចាប់ផ្ដើម​ហើយ​នៅ EPIC

 

សង្គ្រាម​រូបិយប័ណ្ណ​ចាប់ផ្ដើម​ហើយ​នៅ EPIC

 

សង្គ្រាម​រូបិយប័ណ្ណ​ចាប់ផ្ដើម​ហើយ​នៅ EPIC