យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove


យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

ថ្ងៃ​នេះ​ក្រុម​យុវតី​​ កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​កម្មវិធី​ថតរូប​​ភ្លាម​បាន​ភ្លែត ​ផ្ដល់​ជូន​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​សាប៊ូ​កក់​សក់​​ Dove។ អ្នក​ចូល​រួម​កម្មវិធី​​អាច​ថត​សេរី និង​អាច​ជ្រើសរើស​យក​ម៉ូដ​សក់​ពណ៌​សិប្បនិមិត្ត វ៉ែនតា ថត​ស្តាយ​ប្លែកៗ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ ចាំ​អី​ទៀត… មោះ! មក​ថត​រូប Cute ទុកជា​អនុស្សាវរីយ៍ ក្នុង​កម្ម​វិធី Go Play with your hair ទាំងអស់​គ្នា។

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
យុវវ័យ​កំពុង​តែ​រីករាយ​ជាមួយ​​កម្មវិធី​ថត​រូប​ប្លែកៗ​របស់ Dove

 
 

អត្ថបទ៖ អ៊ុំ សុភក្តិ