សង្រ្គាម​រូបិយប័ណ្ណ​នាំ​អ្នក​កម្សាន្ត​ឆ្ពោះ​ការ​ធ្វើ​ជំនួញ​រូបិយប័ណ្ណ​ពិតៗ


សង្រ្គាម​រូបិយប័ណ្ណ​នាំ​អ្នក​កម្សាន្ត​ឆ្ពោះ​ការ​ធ្វើ​ជំនួញ​រូបិយប័ណ្ណ​ពិតៗ

សង្រ្គាម​រូបិយប័ណ្ណ​ជា​ការ​កម្សាន្ត​ហ្គេម​អនឡាញ​មួយ ដែល​ផ្តល់​ចំណេះដឹង​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​ទិញ​លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ពិភពលោក ដែល​អ្នក​លេង​ហ្គេម​មួយ​នេះ​ហាក់​បី​ដូចជា​​កំពុងស្ថិត​នៅ​ទីផ្សារ​​ទិញ​លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ពិតៗ។ ការ​ប្រកួត​សង្គ្រាម​រូបិយប័ណ្ណ​ពិភពលោក​ ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ធ្វើ​ឲ្យ​ចូលរួម​យល់​ដឹង​និង​ប្រើ​ចំណេះ​ពី​ការ​ប្រកួតប្រជែង​ទៅ​ប្រើ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ទិញ​លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ពិត​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

 

 

អត្ថបទ៖ ប៊ុណ្ណារ៉ា