មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

បន្ទាប់​ពី​រៀប​ចំ​ ពិធី​មង្គល​ការ​​តាម​ប្រពៃណី​កាល​ពី​ថ្ងៃ ទី​២២ តុលា​នៅ​គេហដ្ឋាន​ខាង​ស្រី​ម្តុំ​ទួលគោករួច​មក ឈិន​ ច័ន្ទ​សុធារី​ និង សុវណ្ណ មករា បាន​បន្ត​​ពិធី​កាត់​ចំណង​ដៃ​នៅ​​សណ្ឋាគារ​កាំបូឌីយ៉ាណា​ ដោយ​មាន​សិល្បករ ​និង​អ្នក​មុខ​អ្នក​ការ​ចូលរួម​ប្រមាណ​ជាង​២០​តុ​កាល​ពី​យប់​មិញ​នេះ​។

 

រូបភាព​ស្អាត​មក​ដល់​ហើយ អីចឹង​តោះ…ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា…!

 

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ពិធី​​មង្គលការ ឈិន ច័ន្ទសុធារី និង សុវណ្ណ មករា

 

សើច​ជាមួយ សុវណ្ណ មករា ពេល​និយាយ​រឿង​យកកូន

 

ទស្សនា​រូប​ភាព​ខាង​ក្រោម៖

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

មក​ដល់​ហើយ​…!រូប​ភាព​កាត់​ចំណង​ដៃ​ ឈិន ច័ន្ទសុធារី-សុវណ្ណ​ មករា យប់​មិញ

 

អត្ថបទ៖ ថា ម៉ាលីដា