សហជីព​អាស៊ាន​ចាប់​ផ្តើម​ជជែក​ពី​អនាគត​ពលករ​ចំណាក​ស្រុក​នៅ​ពេល​សមាហរណកម្ម​

ក្រុម​មេដឹកនាំ​សហជីព​អាស៊ាន​ចាប់​ផ្តើម​ជជែក​គ្នា​ពី​ស្ថានភាព​ពលករ​ចំណាក​ស្រុក​ និង​ជំនាញ​ការងារ​របស់ពួកគេ មុនកាល បរិច្ឆេទ​សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន​ចូល​ម​កដល់​នៅ​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៥​នេះ។ អ្វី​ដែល​ជា​ការ​ប្រឈម​នោះ​គឺ​សមត្ថភាព​និង​លទ្ធភាព​ការងារ​ ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​ ពលករ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អាស៊ាន ​មាន​លក្ខណៈ​មិន​ទាន់​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ក្រប​ខណ្ឌ​នៃ​ស្តង់​ដារ​តែ​មួយ ​ដែល​ជា​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​របស់​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​មួយ​ចំនួន​ ដែល​មាន​ភាព​ទន់​ខ្សោយ។​