រដ្ឋ​សភា​ស្នើ​សុំ​លោក​សម រង្ស៊ី បញ្ជូន​បេក្ខ​ជន​ជា​អនុ​ប្រធាន​ទី១

រដ្ឋ​សភា​ស្នើ​សុំ​លោក​សម រង្ស៊ី បញ្ជូន​បេក្ខ​ជន​ជា​អនុ​ប្រធាន​ទី១