គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា និង​ម​ត្តេ​យ្យ​សិក្សា​សាធារណៈ​ឆ្នាំ​២០១៥-២០១៦ បើក​បវេសនកាល នា​ថ្ងៃទី​១​ខែវិច្ឆិកា​

ភ្នំពេញ:
​គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា និង​ម​ត្តេ​យ្យ​សិក្សា​សាធារណៈ​ឆ្នាំ​២០១៥-២០១៦ នឹង​ចាប់ផ្តើម​បើក​បវេសនកាល នា​ថ្ងៃទី​១​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៥ ហើយនឹង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី​៣១​ខែសីហា​ឆ្នាំ​២០១៦​។ ថ្ងៃ​វិស្សមកាល​ប្រព្រឹត្តទៅ​២​ដង គឺ​វិស្សមកាល​តូច ពីថ្ងៃ​ទី​៦​ដល់​ថ្ងៃទី​១៩​ខែមេសា​ឆ្នាំ​២០១៦ និង​មហា​វិស្សម​កាលពី​ថ្ងៃទី​១​ខែកញ្ញា​ដល់​ថ្ងៃទី​៣១​ខែតុលា​ឆ្នាំ​២០១៦​។​

​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា បានប្រកាសថា ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៥-២០១៦​នេះ​ដំណើរការ​នៃ​ការអប់រំ​បឋមសិក្សា​នៅតែ​ផ្តោត​យ៉ាងសំខាន់​លើ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​សាលា​កុមារ​មេត្រី រីឯ​ការអប់រំ​ម​ត្តេ​យ្យ​សិក្សា​នឹង​ផ្តោតលើ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​តាម​ស្តង់ដារ​ការសិក្សា ដើម្បី​ធានាបាន​នូវ​ការអប់រំ​មួយ​ប្រកបដោយ​សមធម៌​និង​គុណភាព ក៏ដូចជា​ការធ្វើ​ឲ្យ​សម្រេចបាន​នូវ​គោលដៅ​និង​ចំណុច​ដៅ​នានា ក្នុង​ផែនការ​ជាតិ​អប់រំ​សម្រាប់​ទាំងអស់គ្នា និង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​វិស័យនេះ​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​និង​កីឡា បានធ្វើ​ការណែនាំ​ដល់​គ្រប់​រាជធានី ខេត្ត នូវ​ការងារ​មួយចំនួន​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៥-២០១៦ ដូចខាងក្រោម​៖​

គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា និង​ម​ត្តេ​យ្យ​សិក្សា​សាធារណៈ​ឆ្នាំ​២០១៥-២០១៦ បើក​បវេសនកាល នា​ថ្ងៃទី​១​ខែវិច្ឆិកា​
គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា និង​ម​ត្តេ​យ្យ​សិក្សា​សាធារណៈ​ឆ្នាំ​២០១៥-២០១៦ បើក​បវេសនកាល នា​ថ្ងៃទី​១​ខែវិច្ឆិកា​
គ្រឹះស្ថាន​បឋមសិក្សា និង​ម​ត្តេ​យ្យ​សិក្សា​សាធារណៈ​ឆ្នាំ​២០១៥-២០១៦ បើក​បវេសនកាល នា​ថ្ងៃទី​១​ខែវិច្ឆិកា​