សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសារក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦

ភ្នំពេញ: សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្លែងក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសារក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសារក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងសារក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦