ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា

ភ្នំពេញ៖ ដូចជារៀងរាល់ សប្តាហ៍ LookingTODAY តែងតែផ្តល់ ជូននូវចំណី អារម្មណ៍ប្លែក ដើម្បីជាការ កម្សាន្តផង និងជាល្បងប្រាជ្ញាផង។ល្បងប្រាជ្ញា ចុងសប្តាហ៍នេះ ក៏មិនខុសពី សប្តាហ៍មុនដែរ សូមផ្តល់ជូន នូវការស្វែងរក ភាពសុខគ្នានៃរូបគំនូរពីរ ។យើងខ្ញុំសង្ឃឹម និងជឿជាក់ថា លោកអ្នកពិតជា អាចស្វែងរក កន្លែងខុសគ្នានៃ រូបទាំងពីរបាន៕

រីករាយជាមួយនឹង LookingTODAY ទាំងអស់គ្នា៖

ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា

ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា