ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​សាក​ល្បង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នេះ ប៉ុន្តែ ពុំ​សូវ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ច្រើន​ពី​ពលរដ្ឋ

គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត (គ ជ ប) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១ វិច្ឆិកា នេះ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ការ​​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​សាក​ល្បង​តាម​បែប​បច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដែល​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​តាម​ការិយាល័យ ឃុំ/សង្កាត់ ទូទាំង​២៥រាជធានី/ខេត្ត ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​សាក​ល្បង ធ្វើ​ឡើង​តាម​ប្រព័ន្ធ​​កុំព្យូទ័រ​​នេះ ដើម្បី​​ជៀស​​វាង​​ឈ្មោះ​​ស្ទួន និង ការ​​បាត់​បង់​​ទិន្នន័យ​​ជា​​ដើម។