កុមារ​តូចៗ អាច​បណ្តាលឱ្យ​កើត​ជំងឺមហារីក ដោយ​ការ​ហិត​ផ្សែង​ធូបមូស​

ដំណឹងថ្មី៖ អាកាសធាតុ​ក្តៅ សកម្មភាព​របស់​មូស​ក៏​ចាប់ផ្តើម​ច្រើនជាង​មុន ធ្វើឱ្យ​គ្រួសារ​ជាច្រើន​ត្រូវ​ប្រើ​ធូបមូស​ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ឱ្យ កុមារ​តូចៗ​។ តើ​ការធ្វើ​បែបនេះ​ពិត​ជាមាន​សុវត្ថិភាព​មែនឬ​អត់ ?