មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​កាប់​លះ​ដើម​ឈើនៅ​វិ​ថី​ក្រមួនស​ការពារ​បាក់រ​លំដោយ​ខ្យល់

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ មន្ត្រី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ​វិច្ឆិកា ​​២០១៥ មន្ទីរ​សាធារណការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​កាប់​លះ​ដើម​ឈើ​នៅ​វិ​ថី​ក្រមួនស ចាប់ពី​មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ដល់​ព្រះ​មុនី​វង្ស ដើម្បី​ការពារ​ការបាក់រ​លំដោយ​ខ្យល់ និង​លើកកំពស់​សោ​ភ័ណ​ភាព​រាជធានី ៕​