បើកវេទិការសាធារណៈ ជាមួយសង្កាត់ទាំង១២ ក្នុងខណ្ឌចំការមន

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញ រួមនិងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានបើកវេទិការសាធារណៈ ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងសង្កាត់ទំាង១២ របស់ខណ្ឌចំការមន។

វេទិការសាធារណៈនេះ បានធ្វើឡើង នៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ដើម្បីទុកឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើការសាកសួរ ពិភាក្សាជាមួយ អាជ្ញាធរដែនដី អាជ្ញាធររាជធានីអំពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួន និងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋាន ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមគ្នា ធ្វើការដោះស្រាយ។ ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋ អាចលើកជាសំណួរ សំណើ និងសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរ ដើម្បីឲ្យធ្វើការដោះស្រាយ និងចាតវិធានការ ទៅលើបញ្ហាប្រឈមនីមួយៗ៕

បើកវេទិការសាធារណៈ ជាមួយសង្កាត់ទាំង១២ ក្នុងខណ្ឌចំការមន

បើកវេទិការសាធារណៈ ជាមួយសង្កាត់ទាំង១២ ក្នុងខណ្ឌចំការមន

បើកវេទិការសាធារណៈ ជាមួយសង្កាត់ទាំង១២ ក្នុងខណ្ឌចំការមន

បើកវេទិការសាធារណៈ ជាមួយសង្កាត់ទាំង១២ ក្នុងខណ្ឌចំការមន