កម្ពុជា​រៀបចំ​ផែនការ​បរិស្ថាន​ថ្មី​

ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​រៀបចំ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ និង​ផែនការ​សកម្មភាព​បរិស្ថាន​ជាតិ​ថ្មី​ ដើម្បី​ធានា​យ៉ាង​ណាឲ្យ​​កិច្ច​គាំពារ​បរិស្ថាន​ និង​គ្រប់គ្រង់​ធនធាន​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ប្រកប​ដោយ​ចរិភាព។ ផែន​ការ​សកម្មភាព​បរិស្ថាន​ជាតិ​នេះ ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង ​ក្រោយ​ពី​កម្ពុជា​ ​ធ្លាប់​​បាន​​រៀប​ចំ​ផែនការ​សកម្មភាព​បរិស្ថាន​ជាតិ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៨​ម្តង​រួច​មក​ហើយ ​ដោយ​បាន​អនុវត្ត​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៨​ រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០០២។ ​