ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) រៀបចំ​កម្មវិធី «​ស្ត្រី​ជា​អ្នកដឹកនាំ​នៅ​អាស៊ី​» ជា​លើក​ទី​២​នៅ​កម្ពុជា​

​ដំណឹងថ្មី៖ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​កិច្ចការនារី បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​កម្មវិធី​ស្ត្រី​ជា​អ្នកដឹកនាំ​នៅ​អាស៊ី​លើក​ទី​២ នៅ​កម្ពុជា​។ ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ មាន​រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២ ដល់​ថ្ងៃទី​៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ ។​