សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី

ភ្នំពេញ៖ សម្តេច ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា នៅម៉ោង ១០ និង១៥នាទីព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បាននិងកំពុងជួបសំណេះសំណាលការងារជាមួយ លោក ឡាស្លូ កីវើ (Laszlo Kover) ប្រធានរដ្ឋសភា នៃ សាធារណរដ្ឋហុងគ្រី។

លោក ឡាស្លូ កីវើ បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ អញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច នៅកម្ពុជា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជា។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ធ្វើឡើងក្នុងបំណងពង្រីក និង  ពង្រឹងចំណងសាមគ្គីភាព។ ជាពិសេសជួយជំរុញទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ កម្ពុជា-ហុងគ្រី ឲ្យកាន់តែ ល្អប្រសើរថែមទៀត៕

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី

សម្តេច ហេង សំរិន ជួបសំណេះសំណាល ការងារជាមួយប្រធាន រដ្ឋសភាហុងគ្រី