​ការបោះឆ្នោត​នៅ​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ស្ថិតក្រោម​ការតាមដាន​ពី​អ្នក​អង្កេត​ការ​ជាង​រាប់ពាន់នាក់

បើ​យោងទៅតាម​សហភាព​គណៈកម្មាធិការ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត អ្នក​អង្កេត​ការ​១០,៥០០​នាក់​រាប់បញ្ចូល​១,១១៨​នាក់​តំណាង​ឲ្យ​អ្នកការទូត និង​អ្នក​អង្កេត​ការ​អន្ដរជាតិ​។​ក្រៅពីនេះ​នៅមាន​៩,៤០៦​នាក់​ជា​អង្គការ​ស៊ើបអង្កេត​ក្នុងស្រុក​។ បន្ថែម​លើ​នេះ នៅមាន​បុគ្គលិក​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ចំនួន​២៩០ មកពី​អង្គការ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ស