អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ ប្រកាស​ផ្អាក​ផ្គត់​ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​ភ្នំពេញ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី០៥ ដល់ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ដោយបញ្ជាក់ពីការផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីធ្វើការជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរដំឡើងបរិក្ខារ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវជាដើម៕

ព័ត៌មានលម្អិតពីការផ្អាកនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង-->

អគ្គិសនីកម្ពុជា៖ ប្រកាស​ផ្អាក​ផ្គត់​ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​ភ្នំពេញ ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី០៥ ដល់ទី០៨ ខែវិច្ឆិកា