អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​​អាជ្ញាធរជាតិ​អប្សរា​ប្រកាស​ម៉ោង​កំណត់​ចូល​ទស្សនា​ក្នុង​រមណីយដ្ឋាន​អង្គរ

យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​នៃអគ្គនាយក​ដ្ឋាន​​អាជ្ញាធរជាតិ​អប្សរា ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី១ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៦ ​ប្រាសាទ​​​ក្នុង​រមនីយដ្ឋាន​អង្គរ នឹង​មាន​នូវ​ម៉ោង​កំណត់​ចូល​ទស្សនា​សម្រាប់​ទាំង​ភ្ញៀវជាតិ​ និង​អន្តរជាតិ​។