រាជរដ្ឋាភិបាល តែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​

ភ្នំពេញ: សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុនសែន កាលពី​ថ្ងៃទី​៥​វិច្ឆិកា បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការតែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​។ គណៈកម្មការ​ថ្មី​នោះ មាន​សមាសភាព​សរុប ២៤ រូប រួមទាំង​អភិបាល​រាជធានី​ខេត្ត ដឹកនាំ​ដោយ​លោក​ម៉ម​ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមទាំង​មាន​អនុប្រធាន និង​សមាជិក មកពី​ក្រសួង និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ជាច្រើន​ទៀត​៕​

រាជរដ្ឋាភិបាល តែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​

រាជរដ្ឋាភិបាល តែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​

រាជរដ្ឋាភិបាល តែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មាធិកា​រ​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​ព្យាបាល និង​ស្តារនីតិសម្បទា​អ្នកញៀន​គ្រឿងញៀន​