រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

ភ្នំពេញ៖ តាមការគ្រោងទុក នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកានេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទៀ បាញ់ រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ បានជួបពិភាក្សា ការងារជាមួយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ Chang Wanquan រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ នៃសាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិន។

ជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជា និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិន បានចាប់ផ្តើមនៅ ម៉ោង៨៖៣០ នាទីព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា នាទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិ៕

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ

រដ្ឋមន្ត្រីការពារ ជាតិកម្ពុជា-ចិន ចាប់ផ្តើមជំនួប ពិភាក្សាការងារ