សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អបអរសាទរទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី៦

ភ្នំពេញ: សារលិខិតសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសអបអរសាទរ ទិវាជាតិ លើកកម្ពស់អនាម័យជនបទ លើកទី៦

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អបអរសាទរទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី៦
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អបអរសាទរទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី៦
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អបអរសាទរទិវាជាតិលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទលើកទី៦