ជាងជួសជុលម៉ាស៊ីន Copy 400$

Company

JOBRIDGE   

type

Private Limited Company

Industry

Human Resources/Consultancy

employees

<10

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Architecture/Engineering

Hiring

2

Industry

Advertising/Media/Publishing/Printing

Salary

Negotiable

Qualification

High School

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

12 ~ 23

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Nov-06-2015

Closing Date

Dec-06-2015
  - Provide on-site system & equipment installation, and subsequent post-sales support services
- Collect specification in developing label format for thermal or heat transfer printing
- Conduct quality check on pre-shipment printing system
- Work with overseas field service team for installation and provide technical support
- Occasional travel to other locations to provide technical support
  - មានវិញ្ញាប័ណ្ណបត្របញ្ជាក់សិក្សា or degree in engineering
- មានបទពិសោធនខាងម៉ាស៊ីនយ៉ាងតិច១ឆ្នាំ
- ចេះភាសារអង់គ្លេសអាចប្រើប្រាស់បាន
- Customer-oriented person with top notch interpersonal skills who are eager to learn and upgrade
- Pleasant & self-confident who could work under pressure
- Self-confident and self-driven team-player with a strong sense of responsibility
- Proven communication and interpersonal skills
Experience from printing industrial are preferable and if has some knowledge about CTP machine

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr. Lim Kokheng/ Mr. Jong

Phone

017 554 475 / 016 735 533

Email

[email protected]

Website

Address

112DA, St.167, Phnom Penh, Cambodia (Near Mlob Svay 99 Restaurant, Chinese Embassy)