សាកលវិទ្យាល័យ​កម្ពុជា​អន្តរជាតិ ផ្តល់ជូន​អាហារូបករណ៍ រយៈពេល​៤​ឆ្នាំ​

១-​វគ្គ​សិក្សា​ថ្មី​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ និង ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្ររង ឆ្នាំ​សិក្សា ២០១៥-២០១៦ នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​កម្ពុជា​អន្តរជាតិ ចូលរៀន​នៅ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៥ ។ មាន​ផ្តល់ជូន​នូវ​ការបញ្ចុះ​ថ្លៃ សិក្សា​តាម​និទ្ទេស​ពីសា​លា​រដ្ឋ សម្រាប់​អ្នកមាន​សញ្ញាបត្រ​មធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ​គ្រប់​ឆ្នាំ​សិក្សា លើ​ជំនា