វ៉ាង ស្រីណូ បន្ថយ​ភាព​សិច​ស៊ី​ព្រោះ​ផ្គាប់ចិត្ត​សង្សារ​ថ្មី​?

​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៖ អំឡុង​ឆ្នាំ​២០០២-២០០៥ វ៉ាង ស្រីណូ មានឈ្មោះ​ថា​ជា​តារា​សិច​ស៊ី​គ្មាន​គូ​ប្រៀប ដែល​ផ្អើល​អស់​មហាជន ហើយ​គេ​ហៅថា “​កំពូល​តារា​សិច​ស៊ី​” ។ ប៉ុន្តែ​ក្រោយ​បង្ហាញខ្លួន​ជាថ្មី នាង​មិនបាន​បង្ហាញ​ភាព​សិច​ស៊ី​ដូច​គ្រា​មុន​នោះទេ ទំនងជា​នាង​គិ​ថា​មិនអាច​ប្រជែង​ជាមួយ​តារា​ស្រករ​ក្រោយ ពោលគឺ​ក្រ