សាលារាជធានី​ភ្នំពេញ បិទ​ផ្លូវ​មួយ​ចំនួន​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៅ​រសៀល​នេះ​ និង​ថ្ងៃ​ស្អែក

សាលារាជធានី​ភ្នំពេញ បិទ​ផ្លូវ​មួយ​ចំនួន​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៅ​រសៀល​នេះ​ និង​ថ្ងៃ​ស្អែក