ស្វែងយល់ពីវិធីមួយចំនួន ដើម្បីជួយឲ្យលូតកម្ពស់

សុខភាព៖ មាន២ដំណាក់កាល ដើម្បីជួយឲ្យមានការលូតកម្ពស់តាមរបៀបធម្មជាតិ ។ អ្នកសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា វិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឲ្យមានការលូតកម្ពស់តាមបែបធម្មជាតិ គឹមានការរួមបញ្ចូលទាំងការទទួលទាននូវ ចំណីអាហារ ដែលមានលក្ខណៈសមស្រប ការធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងការបំបាត់នូវភាពស្មុគស្មាញរបស់ខ្លួន ។

ដូច្នេះហើយអ្នកអាចអនុវត្តន៍ តាមដំណាក់កាលដូចខាងក្រោមនេះ៖

ដំណាក់កាលទី១: ការបរិភោគអាហារឲ្យបានសមស្រប អាហារគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ ប្រសិនបើអ្នកចង់លូតកម្ពស់ ។អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាច សម្រេចនូវបំណងរបស់អ្នកបានទេ ប្រសិនបើអ្នកបោះបង់ចោលនូវការ បរិភោគអាហារដែលមាន សារជាតិបម្រុងរាងកាយ ក្នុងរាងកាយរបស់អ្នក ។ តើអ្នកបានដឹងទេថា ការបរិភោគនូវអាហារ ទាំងអស់នោះអាច មានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ 300% ក្នុងការលូតកម្ពស់?

ដំណាក់កាលទី២: ការធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំអាចធ្វើឲ្យចរន្តឈាម រត់ទៅឆ្អឹងរបស់អ្នក គ្រប់ទីកន្លែង ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់អ្នកមានការលូតលាស់ ។ ហើយការធ្វើលំហាត់ប្រាណដែលល្អបំផុត
ដើម្បីលូតកម្ពស់នោះ គឺការហាត់ប្រាណជាលក្ខណៈយឺតៗ ។ វិធីនេះអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់អ្នកដើរស្រួល ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកអាចបង្កើនកម្ពស់របស់អ្នកដោយការហក់កម្ពស់ ៕

ស្វែងយល់ពីវិធីមួយចំនួន ដើម្បីជួយឲ្យលូតកម្ពស់