ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា

ភ្នំពេញ៖ ដូចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ LookingTODAY តែងតែផ្តល់ជូននូវចំណី អារម្មណ៍ប្លែកៗ ដើម្បីជាការកម្សាន្តផង និងជាល្បងប្រាជ្ញាផង ។ល្បងប្រាជ្ញាចុងសប្តាហ៍នេះ ក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរ សូមផ្តល់ជូននូវការស្វែងរក ភាពសុខគ្នានៃរូបគំនូរពីរ ។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹម និងជឿជាក់ថា លោកអ្នកពិតជា អាចស្វែងរក កន្លែងខុសគ្នានៃរូបទាំងពីរបាន ៕

រីករាយជាមួយនឹង LookingTODAY ទាំងអស់គ្នា៖

ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា

ល្បងប្រាជ្ញាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍៖ ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា