អ្នក​សារព័ត៌មាន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ដល់​សង្គម​ច្រើន​ ខណៈ​បញ្ហា​ប្រឈម​នៅ​តែ​មាន​

លោក អ៊ុក គឹមសេង អនុ​រដ្ឋា​លេខាធិការ​ក្រួសង​ព័ត៌មាន​បាន​បញ្ជាក់​ថា ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ជា​ច្រើន​បាន​ចូល​រួម​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​តាម​រយៈ​ការ​ហៅ​ទូរស័ព្ទ​ចូល​ក្នុង​កម្ម​វិធី​វិទ្យុ ​និង​ចែក​រំលែក​ព័ត៌​មាន​តាម​បណ្តាញ​សង្គម​ ដែល​ពួកគាត់​ទាំង​នោះ ​គឺ​ជា​ប្រជា​ពលអ្នក​រដ្ឋសារព័ត៌​មាន ​ហើយ​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ផ្តល់​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​សង្គម​។ ​តែ​យ៉ាង​ណាមិញ ​ការ​ចូល​រួម​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន​របស់​ពួក​គាត់​នេះ ​នៅ​តែ​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ចំនួន។​