ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​


ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​

នៅ​ពេល​និយាយ​ពី​ភេទ​ទី​បី​ មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​តែង​គិត​ដល់​ប្រទេស​ថៃ ព្រោះ​ប្រទេស​នេះ​មាន​ចំនួន​ដែល​កែ​ភេទ ហើយ​ស្អាត​ដូច​នារី​ពិត​ប្រាកដ​ច្រើន​។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ប្រហែល​នៅ​មិន​ទាន់​ដឹង​ទេ​ថា នៅ​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​អាស៊ី​យើង ក៏​មាន​ភេទ​ទី​បី​ដែល​ស្រស់​ស្អាត​ដូច​ស្រី​មិន​ចាញ់​ថៃ​ដែរ​។ អ្នក​អាច​នឹង​ហួស​ចិត្ត នៅ​ពេល​បាន​ឃើញ​កាល​ពី​តូច​របស់​ពួក​គេ មុន​នឹង​កែ​ភេទ​ជា​ស្រី​ស្អាត​ដូច​សព្វ​ថ្ងៃ​។

 

-ភេទ​ទី​បី​ថៃ នាង​ Nuntita “Belle” Khampiranon

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-ភេទ​ទី​បី​ចិន នាង​Liu Shihan

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​ ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-​ភេទ​ទី​បី​ថៃ​ នាង​Panvilas “Jele” Mongkol

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-ភេទ​ទី​បី​ជប៉ុន នាង​Kayo Satoh

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-ភេទ​ទី​បី​ថៃ នាង​Tanyarat “Film” Jirapatpakon

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-ភេទ​ទី​បី​ចិន នាង​Alicia Liu

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-ភេទ​ទី​បី​កូរ៉េ​ នាង​Harisu

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-ភេទ​ទី​បី​ឡាវ នាង​Piyada Inthavong

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-ភេទ​ទី​បី​កូរ៉េ នាងLee Si-yeon

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
 
-ភេទ​ទី​បី​ថៃ​ នាង​Nong Poy

ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
ភេទ​ទី​បី​ទាំង​១០​ដែល​ល្បី​ថា​ស្អាត​ប្រចាំ​អាស៊ី​
 
ប្រែ​សម្រួល​៖ សុគន្ធី​
ប្រភព​៖ karenmystory