គណបក្ស​របស់​នាយករដ្ឋមន្រ្តី​ឥណ្ឌា​បរាជ័យ ក្នុង​ការបោះ​ឆ្នោត​ដ៏​សំខាន់​ នៅ​រដ្ឋប៊ីហារ

ផែនការ​កំណែទម្រង់​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ឥណ្ឌា ណារិនដ្រា ម៉ូឌី នឹងត្រូវ​ជាប់គាំង មិនអាច​ដំណើរការ​ទៅមុខ។ លោក​ណារិនដ្រា ម៉ូឌី ដែល​សង្ឃឹម​ឈ្នះ នៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​នៅ​រដ្ឋប៊ីហារ ដើម្បី​អាច​គ្រប់គ្រង​សំឡេង ភាគច្រើន នៅ​ព្រឹទ្ធសភា បាន​ប្រកាស​ទទួល​ស្គាល់ នៅថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី ៨​វិច្ឆិកា បរាជ័យ​របស់​គណបក្ស​របស់​លោក គណបក្ស​ជាតិនិយម​បារ៉ាទីយ៉ា ចាណាតា។