ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់

Company

OPENNET   

type

Private Limited Company

Industry

Information Technology

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

Industry

Telecommunication

Salary

$200-$500

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Takhmao;

Publish Date

Nov-09-2015

Closing Date

Dec-09-2015
  OPENNET សាខាក្រុងតាខ្មៅត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់
អាយុៈ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ
កំរិតសិក្សាៈ ចាប់ពី ថ្នាក់ទី ៩ ឡើងទៅ
ប្រាក់ចំណូលៈប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយខែ300$
បទពិសោធនៈ មានបទពិសោធនផ្នែកលក់ខ្លះកាន់តែប្រសើរ
ទំនាក់ទំនង៖
1. Email: Kimleang.yi@opennet.com.kh - Tel: 097 244 3287 (Mrs. Kim Leang)
2. Email:koeurn.phin@opennet.com.kh – Tel: 016 880 832 (Mr.Kourn)
3. Tel: 0165 77 333/ 088 55 77 333 (Mr. Prom Sam An)
  OPENNET សាខាក្រុងតាខ្មៅត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់
អាយុៈ ចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆ្នាំ
កំរិតសិក្សាៈ ចាប់ពី ថ្នាក់ទី ៩ ឡើងទៅ
ប្រាក់ចំណូលៈប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមក្នុងមួយខែ300$
បទពិសោធនៈ មានបទពិសោធនផ្នែកលក់ខ្លះកាន់តែប្រសើរ
ទំនាក់ទំនង៖
1. Email: Kimleang.yi@opennet.com.kh - Tel: 097 244 3287 (Mrs. Kim Leang)
2. Email:koeurn.phin@opennet.com.kh – Tel: 016 880 832 (Mr.Kourn)
3. Tel: 0165 77 333/ 088 55 77 333 (Mr. Prom Sam An)

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Mr veasna kim

Phone

096 / 088 777 1917

Email

veasna.kim@opennet.com.kh

Website

http://www.opennet.com.kh

Address

No 49, Street 306, Sangkat Beoung Kengkang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh