ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ


ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ

ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បុណ្យឯករាជ្យ​​លើក​ទី ៦២ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ៩ វិច្ឆិកា ២០១៥​នេះ ព្រះមហាក្សត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​ព្រះករុណា ព្រះបាទ​សម្ដេច ព្រះនរោត្ដម សីហមុនី ថ្នាក់​ដឹក​នាំស្ថាប័ន​កំពូលៗ មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​រដ្ឋាភិបាល ​កង​ម្លាំង​ប្រដាប់​អាវុធ ​និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ច្រើន​ទៀត។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព ​ទាំង​ស្រុង​ដែល​ក្រុមការងារ​Sabay ផ្ដិត​ជូន​៖

 

 ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ  ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ  ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ ទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះទិដ្ឋភាព​បុណ្យឯករាជ្យ​ជាតិ​​ ​៩ វិច្ឆិកា ​ទាំង​ស្រុង​ព្រឹក​នេះ