រាជរដ្ឋាភិបាល​នឹង​បោះបង់ចោល​របប បង់ពន្ធ​ម៉ៅការ​

ភ្នំពេញៈ ក្នុងការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ពន្ធដារ​របស់​កម្ពុជា រដ្ឋាភិបាល​នឹង​លុបចោល​របប​ពន្ធ​ម៉ៅ​ការដែល​ត្រូវបាន​គ្រប់គ្រង​តិចតួច និង​ដាក់បញ្ចូល​ក្រុមហ៊ុន​អាជីវកម្ម​ទាំងអស់​នៅក្នុង​កម្ពុជា​ឲ្យ​ស្ថិតក្រោម​របប​ពន្ធ​ពិត​ផ្លូវការ​។ នេះ​បើតាម​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ឆ្នាំ​២០១៦ សម្រាប់​ការគ្រប់