នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ

សៀមរាប៖ នៅ​ខែ​នេះ ភ្ញៀវទេសចរ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ចាប់អារម្មណ៍​ទៅ​ទស្សនា​ប្រាសាទនាគព័ន្ធ​ច្រើន។ ទឹក​នៅ​ជុំវិញ​កសិណ បាន​ទាញ​សម្រស់​ឲ្យ​រមណីយដ្ឋាន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មួយ​នេះ មាន​ភាពស្រស់ស្អាត​ថែម​មួយកម្រិត​ទៀត គួបផ្សំ​នឹង​ដើមឈើ ដែល​ព័ទ្ធជុំវិញ​ផង។ តើ​សម្រស់ និង​ធម្មជាតិ​នៅ​ប្រាសាទនាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​នេះ ស្រស់ស្អាត​ប្លែក​យ៉ាងណា សូម​ទស្សនា​រូបភាព​មួយចំនួន ដែល​អ្នកសារព័ត៌មាន​របស់​សារព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំ​នៅ​ខេត្តសៀមរាប ចុះទៅ​ផ្តិត កាលពី​ថ្ងៃទី២១ តុលា ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅ។

នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ
នាគព័ន្ធ​ក្នុង​ខែវស្សា​មាន​សម្រស់​ស្រស់ស្អាត​មិនគួរ​ឲ្យ​ជឿ