បាត់ Personal ​Hotspot​ នៅ​លើ​ iPhone​ ​តើ​ត្រូ​វធ្វើ​ដូច​ម្ដេច?​

អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone ភាគច្រើន​តែ​ជួប​បញ្ហា​បាត់ Personal Hotspot​។ តើ​ត្រូវធ្វើ​ដូចម្ដេច​? យក​ទៅ​ហាង​ទូរស័ព្ទ​ដើម្បី​ជួប​អ្នកជំនាញ ឬ​មួយ​យ៉ាងណា​? ទេ​! លោក​អ្នក​គ្រាន់តែ​អនុវត្ត​តាម​ការណែនាំ​ដូច​ខាងក្រោម​ជា​ការ​ស្រេច​៖

បាត់ Personal ​Hotspot​ នៅ​លើ​ iPhone​ ​តើ​ត្រូ​វធ្វើ​ដូច​ម្ដេច?​

០១) ជាដំបូង​ត្រូវ​ចូល​ទៅ​កាន់ Setting

បាត់ Personal ​Hotspot​ នៅ​លើ​ iPhone​ ​តើ​ត្រូ​វធ្វើ​ដូច​ម្ដេច?​

បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ពាក្យ Cellular

បាត់ Personal ​Hotspot​ នៅ​លើ​ iPhone​ ​តើ​ត្រូ​វធ្វើ​ដូច​ម្ដេច?​

០២) នៅពេល​ផ្ទាំង Cellular បង្ហាញ សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ Cellular Data Network

បាត់ Personal ​Hotspot​ នៅ​លើ​ iPhone​ ​តើ​ត្រូ​វធ្វើ​ដូច​ម្ដេច?​

០៣) ស្វែងរក​ពាក្យ PERSONAL HOTSPOT បន្ទាប់​មក​សូម​វាយ APN របស់​ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ​ដែល​លោកអ្នក​ប្រើ​នៅ​ត្រង់ APN និង Username ឧ​. បើ​ប្រើ​ក្រុមហ៊ុន Cellcard សូម​វាយ cellcard នៅត្រង់​ប្រអប់ APN និង Username បើសិនជា Smart សូម​វាយ smart និង​បើសិនជា Meftone សូម​វាយ metfone

បាត់ Personal ​Hotspot​ នៅ​លើ​ iPhone​ ​តើ​ត្រូ​វធ្វើ​ដូច​ម្ដេច?​

០៤) បន្ទាប់​មក​សូម​ត្រឡប់​មក​កាន់​ទីតាំង Setting វិញ នោះ​លោក​អ្នកនឹង​ឃើញ​ពាក្យ​ថា​
Personal Hotspot

បាត់ Personal ​Hotspot​ នៅ​លើ​ iPhone​ ​តើ​ត្រូ​វធ្វើ​ដូច​ម្ដេច?​

​បើសិនជា​មាន​បញ្ហា​ទៅ​លើ​ការអនុវត្ត​សូម​បញ្ចេញមតិ​នៅ​ខាងក្រោម​។ សូម​អរគុណ​!

Like this:

Like Loading...