រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ដែន​ដី​បញ្ជាឱ្យ​អភិ​បាល​រាជធានី-ខេត្ត​ទប់​ស្កាត់ និង​រុះរើ​សំណង់​ខុស​ច្បាប់

រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ដែន​ដី​បញ្ជាឱ្យ​អភិ​បាល​រាជធានី-ខេត្ត​ទប់​ស្កាត់ និង​រុះរើ​សំណង់​ខុស​ច្បាប់