សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ថវិកា​ឆ្នាំ​២០១៦​ នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​កិច្ច​​ប្រជុំ​សភា​ពេញអ​ង្គ​ក្នុ​ងពេល​ខាង​មុខ​នេះ​

រដ្ឋ​​​មន្ត្រី​​ក្រសួង​សេ​ដ្ឋកិច្ចនិ​ង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ ​បាន​ចូល​បំភ្លឺ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​គណៈ ​កម្មការ​ទី​២​រដ្ឋសភា ទ​ទួលប​ន្ទុក​សេដ្ឋកិច្ច​ ហិរញ្ញវត្ថុ​ ធនាគារ ​និង​សវនកម្ម​ទាក់ទង​ទៅនឹង​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពី៖ «ហិរញ្ញ​វត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៦»។ ​ការ​បំភ្លឺ​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​នៅ​ពេល​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ ​បាន​ទទួល​ការ​សម្រេច​រួច​ហើយ​ពី​ គណៈ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​កម្ពុជា​កាល​ពី​ខែ​មុន។​