បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អាហ្វ្រិក​ជុំ​ទី​2​ជើង​ទី​1

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup តំបន់​អាហ្វ្រិក​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​មាន 2 ប្រកួត ។ ម៉ូ​សំ​ប៊ិក ទទួលភ្ញៀវ ហ្គា​បុ​ង រីឯ ស៊ូ​សង់ ទទួល សំ​ប៊ី ។

    ​ជុំ​ទី 2 ជើង​ទី 1
      Mozambique  V Gabon
 Mozambique លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Mauritius 1-0  Mozambique
10-15 Zambia 3-0 Mozambique
10-15 Mozambique 1-1 Zambia
Gabon លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Gabon 1-2 Congo DR
10-15 Chad 0-2 Gabon
10-15 Gabon 0-1 Chad
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ
01-10 Gabon 2-0 Mozambique
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​) 
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

   Sudan V Zambia
Sudan លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Gabon 4-0 Sudan
10-15 Uganda 2-0 Sudan
10-15 Sudan 0-2 Uganda
Zambia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Egypt 3-0 Zambia
10-15 Zambia 3-0 Mozambique
10-15 Mozambique 1-1 Zambia
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ
08-14 Zambia 3-1 Sudan
12-13 Zambia 1-2 Sudan
06-13 Zambia 1-1 Sudan
06-12 Sudan 0-3 Zambia
02-12 Zambia 3-0 Sudan
01-09 Zambia 0-2 Sudan
01-08 Sudan 0-3 Zambia
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)