របៀប​ផ្ទេរ​រាល់​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នានា ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក ចូល​ប្រតិទិន iPhone ឬ iPad!

សម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលមានការ ទំនាក់ទំនង ច្រើនជាមួយ Facebook ជាពិសេស មានព្រឹត្តិការណ៍ ច្រើននៅលើ Facebook ហើយចង់បង្ហាញ ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងនោះ នៅលើ iPhone ឬ iPad ដើម្បីងាយស្រួល ដឹងពី កាលបរិច្ឆេទ ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងនោះ បានរហ័ស។

របៀប​ផ្ទេរ​រាល់​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នានា ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក ចូល​ប្រតិទិន iPhone ឬ iPad!

យើងនឹងបង្ហាញ មិត្តអ្នកអាន ពីរបៀបផ្ទេរ រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ នានា នៅលើ Facebook ចូលប្រតិទិន iPhone ឬ iPad របស់អ្នក នៅខាង ក្រោមនេះ ដូចនេះ សូមអានការ ណែនាំ ឲ្យបាន ហ្មត់ចត់។

  • ដំបូងអ្នកគ្រាន់តែ Log in គណនី Facebook របស់អ្នក ដោយចូល ទៅកាន់ Settings អូសចុះក្រោម បន្តិចរួច ចុចចូល Facebook បន្ទាប់ Log in ប្រសិនបើ Log in រួច អ្នកអាចក្រលេក មើលខាង ក្រោមបន្តិច បន្ទាប់បើ Enable ត្រង់កន្លែង Calendars បន្ទាប់រាល់ ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងអស់ នៅលើ Facebook របស់អ្នក នឹងមាននៅលើ ប្រតិទិន របស់ iPhone ឬ iPad របស់អ្នក ដែលបាន Enable នេះ។

របៀប​ផ្ទេរ​រាល់​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នានា ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក ចូល​ប្រតិទិន iPhone ឬ iPad! របៀប​ផ្ទេរ​រាល់​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នានា ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ហ្វេសប៊ុក ចូល​ប្រតិទិន iPhone ឬ iPad!

អ្នកក៏អាចបិទវាវិញបាន ដោយគ្រាន់ តែចុច Disable វាវិញ នៅត្រង់ Calendars នោះបាន។ យើងសង្ឃឹមថា ការធ្វើបែបនេះ មានសារៈសំខាន់ សម្រាប់អ្នក ដែលត្រូវការ។

  • ដោយ: Hong
  • 10:27 AM, 12 November
  • ប្រភព: Phone Arena
  • Tag: ចំណេះដឹងទូទៅ