បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 នៅ​អា​មេ​រិ​ក​ខាងត្បូង​មាន​4​ប្រកួត អ៊ុយ​រូ​ហ្គា​យ ស៊ី​លី និង ប្រេ​ស៊ី​ល

Bolivia  V Venezuela
Bolivia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-0-5 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Argentina 7-0 Bolivia
10-15 Bolivia 0-2 Uruguay
10-15 Ecuador 2-0 Bolivia 
Venezuela  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-1-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Venezuela 1-1 Panama
10-15 Venezuela 0-1 Paraguay
10-15 Brazil 3-1 Venezuela      
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Bolivia ឈ្នះ 2  Venezuela ឈ្នះ 4  ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
11-14 Bolivia 3-2 Venezuela
08-13 Venezuela 2-2 Bolivia
06-13 Bolivia 1-1 Venezuela
11-11 Venezuela 1-0 Bolivia
ទស្សនៈ WDW:  (​គ្មាន​) 
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Ecuador  V Uruguay
Ecuador លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Ecuador 2-0 Honduras
10-15 Argentina 0-2 Ecuador
10-15  Ecuador 2-0 Bolivia 
Uruguay  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Costa Rica 1-0 Uruguay
10-15 Bolivia 0-2 Uruguay
10-15 Uruguay 3-0 Colombia       
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Ecuador ឈ្នះ 1  Uruguay ឈ្នះ 5  ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-13 Ecuador 1-0 Uruguay
09-12 Uruguay 1-1 Ecuador
10-09 Ecuador 1-2 Uruguay
09-08 Uruguay 0-0 Ecuador
ទស្សនៈ WDW:  (​គ្មាន​) 
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)   

Chile  V Colombia
Chile លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 5-0-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Chile 3-2 Paraguay
10-15 Chile 2-0 Brazil
10-15 Peru 3-4 Chile  
Colombia  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Colombia 1-1 Peru
10-15 Colombia 2-0  Peru
10-15 Uruguay 3-0 Colombia      
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Chile ឈ្នះ 3  Colombia ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-13 Colombia 3-3 Chile
09-12 Chile 1-3 Colombia
03-11 Chile 2-0 Colombia
10-09 Colombia 2-4 Chile
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)  
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​) 

Argentina  V Brazil
Argentina លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Argentina 2-2 Mexico
10-15 Argentina 0-2 Ecuador
10-15 Paraguay 0-0 Argentina  
Brazil  លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-0-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 United States 1-4 Brazil
10-15 Chile 2-0 Brazil
10-15 Brazil 3-1 Venezuela    
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Argentina ឈ្នះ 2  Brazil ឈ្នះ 6  ស្មើ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-14 Brazil 2-0 Argentina
11-12 Argentina 2-1(P) Brazil
09-12 Brazil 2-1 Argentina
06-12 Argentina 4-3 Brazil
ទស្សនៈ WDW:  (​គ្មាន​) 
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)