បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 នៅ​តំបន់​អាស៊ី​វគ្គ​សន្សំ​ពិន្ទុ​តាម​ពូ​ល​ក្នុង​ជុំ​ទី​2​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 សម្រាប់​តំបន់​អាស៊ី វគ្គ​សន្សំ​ពិន្ទុ​តាម​ពូ​ល​ក្នុង​ជុំ​ទី 2 នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​មាន 15 ប្រកួត ។ កូរ៉េ​ខាងត្បូង អូស្ត្រាលី ចិន ថៃ សង្ឃឹម​ឈ្នះ ។

ពូ​ល A
            Palestin V Malaysia
Palestin 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-3-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Palestin 0-0 UAE
10-15 Timor-Leste 1-1 Palestin
11-15 Palestin 0-0 Saudi Arabia
Malaysia 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 20 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Malaysia 0-3 Saudi Arabia
10-15 Laos 1-3 Malaysia
10-15 Timor-Leste 0-1 Malaysia
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Malaysia 0-6 Palestine
03-13 Malaysia 0-2 Palestine
03-01 Malaysia 4-3 Palestine
03-01 Palestine 1-0 Malaysia
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

            UAE V Timor-Leste
UAE 4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Palestin 0-0 UAE
10-15 Saudi Arabia 2-1 UAE
11-15 UAE 5-1 Turkmenistan
Timor-Leste 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 11 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Saudi Arabia 7-0 Timor-Leste
10-15 Timor-Leste 1-1 Palestine
10-15 Timor-Leste 0-1 Malaysia
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Timor-Leste 0-1 UAE
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល B
          Tajikistan V Bangladesh
Tajikistan 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-2-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12   គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Tajikistan 0-3 Australia
10-15 Kyrgyzstan 2-2 Tajikistan
10-15 Jordan 3-0 Tajikistan
Bangladesh 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 15 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Australia 5-0 Bangladesh
09-15 Bangladesh 0-4 Jordan
10-15 Kyrgyzstan 2-0 Bangladesh
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 7 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Bangladesh 1-1 Tajikistan
02-10 Tajikistan 1-2 Bangladesh
10-07 Tajikistan 5-0 Bangladesh
10-07 Bangladesh 1-1 Tajikistan
04-06 Tajikistan 6-1 Bangladesh
11-03 Tajikistan 2-0 Bangladesh
11-03 Bangladesh 0-2 Tajikistan  
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

          Australia V Kyrgyzstan
Australia 4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 10 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Australia 5-0 Bangladesh
09-15 Tajikistan 0-3 Australia
10-15 Jordan 2-0 Australia
Kyrgyzstan 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-2-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Jordan 0-0 Kyrgyzstan
10-15 Kyrgyzstan 2-2 Tajikistan
10-15 Kyrgyzstan 2-0 Bangladesh
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Kyrgyzstan 1-2 Australia
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល C
              China V Bhutan
China 4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 1 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 China 0-0 Hong Kong
09-15 Maldives 0-3 China
10-15 Qatar 1-0 China
Bhutan 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 33 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Qatar 15-0 Bhutan
10-15 Bhutan 3-4 Maldives
10-15 Bhutan 0-1 Hong Kong
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Bhutan 0-6 China
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

        Maldives V Hong Kong
Maldives 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-0-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Maldives 0-3 China
10-15 Bhutan 3-4 Maldives
10-15 Qatar 4-0 Maldives
Hong Kong 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 3​គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Thailand 1-0 Hong Kong
10-15 Bhutan 0-1 Hong Kong
11-15 Hong Kong 5-0 Myanmar
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Hong Kong 2-0 Maldives
12-06 Hong Kong 1-0 Maldives
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល D
                   India V Guam
India 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 India 0-3 Iran
10-15 Turkmenistan 2-1 India
10-15 Oman 3-0 India
Guam 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Iran 6-0 Guam
09-15 Guam 0-0 Oman
10-15 Turkmenistan 1-0 Guam
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Guam 2-1 India
03-13 Guam 0-4 India
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

            Iran V Turkmenistan
Iran 4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-2-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 11 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 India 0-3 Iran
10-15 Oman 1-1 Iran
10-15 Iran 1-1 Japan
Turkmenistan 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 6 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Turkmenistan 2-1 India
10-15 Turkmenistan 1-0 Guam
11-15 UAE 5-1 Turkmenistan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Turkmenistan 1-1 Iran
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល E
            Singapore V Japan
Singapore 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 7 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Syria 1-0 Singapore
10-15 Singapore 1-0 Afghanistan
10-15 Singapore 2-1 Cambodia
Japan 4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ តែ​គ្មាន​របូត​វិញ 1 គ្រាប់​សោះ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Afghanistan 0-6 Japan
10-15 Syria 0-3 Japan
10-15 Iran 1-1 Japan
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Japan 0-0 Singapore
11-04 Japan 1-0 Singapore
03-04 Singapore 1-2 Japan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

      Afghanistan V Cambodia
Afghanistan 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-0-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 18 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Afghanistan 0-6 Japan
10-15 Singapore 1-0 Afghanistan
10-15 Syria 5-2 Afghanistan
Cambodia 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-5 ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16    គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Cambodia 0-6 Syria
10-15 Singapore 2-1 Cambodia
11-15 Cambodia 6-1 Brunei
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Cambodia 0-1 Afghanistan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល F
      Thailand V Chinese Taipei
Thailand 4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 8 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Thailand 2-2 Iraq
10-15 Thailand 1-0 Hong Kong
10-15 Vietnam 0-3 Thailand
Chinese Taipei 3 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 2 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 9 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Iraq 5-1 Chinese Taipei
09-15 Chinese Taipei 1-2 Vietnam
10-15 Chinese Taipei 5-1 Macao
    ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Chinese Taipei 0-2 Thailand
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល G
         Korea Rep V Myanmar
Korea Rep 4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-0-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់ តែ​គ្មាន​របូត​វិញ 1 គ្រាប់​សោះ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Lebanon 0-3 Korea Rep
10-15 Kuwait 0-1 Korea Rep
10-15 Korea Rep 3-0 Jamaica
Myanmar 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 1-1-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 16 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Myanmar 0-2 Lebanon
10-15 Myanmar 3-1 Laos
11-15 Hong Kong 5-0 Myanmar
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Myanmar 0-2 Korea Rep
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

                Lebanon V Laos
Lebanon 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 4 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 4 គ្រាប់ ដែរ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Lebanon 0-3 Korea Rep
10-15 Myanmar 0-2 Lebanon
10-15 Kuwait 0-0 Lebanon
Laos 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-1-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 3 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 17 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Laos 1-3 Malaysia
10-15 Bangkok United 4-1 Laos
10-15 Myanmar 3-1 Laos
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Laos 0-2 Lebanon
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

ពូ​ល H
          Philippines V Yemen
Philippines 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 2-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 5 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 8 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Philippines 1-5 Uzbekistan
10-15 Korea DPR 0-0 Philippines
10-15 Bahrain 2-0 Philippines
Yemen 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 0-0-5 គ្មាន​ស៊ុត​បាល់​បាន 1 គ្រាប់​សោះ តែ​របូត​វិញ 11 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Uzbekistan 1-0 Yemen
09-15 Yemen 0-4 Bahrain
10-15 Korea DPR 1-0 Yemen
  ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Yemen 0-2 Philippines
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

         Uzbekistan V Korea DPR
Uzbekistan 4 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 3-0-1 ស៊ុត​បាល់​បាន 12 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 5 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Uzbekistan 1-0 Yemen
09-15 Philippines 1-5 Uzbekistan
10-15 Bahrain 0-4 Uzbekistan
Korea DPR 5 ប្រកួត​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូ​ល​គឺ 4-1-0 ស៊ុត​បាល់​បាន 9 គ្រាប់ និង​របូត​វិញ 2 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Bahrain 0-1 Korea DPR
10-15 Korea DPR 0-0 Philippines
10-15 Korea DPR 1-0 Yemen
   ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 6 ប្រកួត​គឺ​៖
06-15 Korea DPR 4-2 Uzbekistan
01-15 Uzbekistan 1-0 Korea DPR
11-11 Uzbekistan 1-0 Korea DPR
10-11 Korea DPR 0-1 Uzbekistan
08-08 Uzbekistan 0-0 Korea DPR
12-07 Korea DPR 2-2 Uzbekistan
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)