បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់​អាហ្វ្រិក​ជុំ​ទី​2​សម្រាប់​ថ្ងៃនេះ

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 តំបន់​អាហ្វ្រិក ជុំ​ទី 2 ជើង​ទី 1 សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​មាន 5 ប្រកួត ។ ហ្គី​ណេ​, កុង​ហ្គោ​, តូ​ហ្គោ ជា​ក្រុម​ល្អ ។

Burundi  V Congo DR
 Burundi លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15  Burundi 2-0  Seychelles
10-15  Burundi 2-0 Ethiopia
10-15 Ethiopia 3-0 Burundi
Congo DR លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Central Africa 2-0 Congo DR
10-15 Nigeria 0-2 Congo DR
10-15 Gabon 1-2 Congo DR
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ
01-14 Burundi 2-0 Congo DR
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​) 
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

   Namibia V Guinea
Namibia លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Namibia 0-2 Senegal
10-15 Gambia 1-1 Namibia
10-15 Namibia 2-1 Gambia
Guinea លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Morocco 1-1 Guinea
10-15 Guinea 2-0 Senegal
10-15 Senegal 3-1 Guinea
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 3 ប្រកួត​គឺ
06-08 Guinea 4-0 Namibia
06-08 Namibia 1-2 Guinea
01-08 Guinea 1-1 Namibia
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

   Benin V Burkina Faso
Benin លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Equator Guinea 1-1 Benin
09-15 Benin 1-1 Mali
10-15 Congo 2-1 Benin
Burkina Faso លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 0-2-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Burkina Faso 1-4 Mali
10-15 Nigeria 2-0 Burkina Faso
10-15 Burkina Faso 0-0 Nigeria
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Togo V Uganda
Togo លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Djibouti 0-2 Togo
10-15 Niger 2-0 Togo
10-15 Togo 1-1 Niger
Uganda លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-15 Comoros 0-1 Uganda
10-15 Uganda 2-0 Sudan
10-15 Sudan 0-2 Uganda
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 2 ប្រកួត​គឺ
10-14 Togo 1-0 Uganda
10-14 Uganda 0-1 Togo
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)

Morocco V Equator Guinea
Morocco លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-1-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-15 Morocco 1-1 Guinea
10-15 Libya 0-4 Morocco
10-15 Tunisia 2-3 Morocco
Equator Guinea លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
06-15 Andorra 0-1 Equator Guinea
06-15 Equator Guinea 1-1 Benin
09-15 South Sudan 1-0 Equator Guinea
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 1 ប្រកួត​គឺ
08-10 Morocco 2-1 Equator Guinea
ទស្សនៈ WDW: (​គ្មាន​)
ទស្សនៈ PD: (​គ្មាន​)