អ្នក​​វិភាគ​​និង​​សង្គម​​ស៊ីវិល​​ថា​​សម្ដី​​លោក ហ៊ុន សែន «ខ្វះសីលធម៌»

បន្ទាប់ពី​លោក ហ៊ុន សែន ប្រើ​ពាក្យ​សម្ដី​ទៅ​កាន់​លោក សម រង្ស៊ីថា ជា​កូន​អាក្បត់​ជាតិ។អ្នកវិភាគ​​និង​សង្គម​ស៊ីវិល​ចាត់​ទុក​ជា​សម្ដីនេះ«ខ្វះសីលធម៌» ។