នគរបាលអន្តោ ប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួនជនជាតិ វៀតណាម១៥នាក់ នៅក្នុងទី តាំងសិប្បកម្ម ឈើ៤គោលដៅ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមប្រតិបត្តិការចំរុះ អគ្គនាយកដ្ឋាន អន្តោប្រវេសន៍ នៅរសៀលម៉ោង២ថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បានចុះប្រតិបត្តិការត្រួត ពិនិត្យជនបរទេស នៅលើទីតាំងសិប្បកម្មឈើមានចំនួន ០៤ គោលដៅក្នុងភូមិ ចំរើនផល សង្កាត់ បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ ។

សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងប្រតិបក្តិការនោះ ឃាត់ខ្លួនបានវៀតណាម ចំនួន ១៥ នាក់ស្រីចំនួន ០៥នាក់ យកមកអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ ៕

នគរបាលអន្តោ ប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួនជនជាតិ វៀតណាម១៥នាក់ នៅក្នុងទី តាំងសិប្បកម្ម ឈើ៤គោលដៅ

នគរបាលអន្តោ ប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួនជនជាតិ វៀតណាម១៥នាក់ នៅក្នុងទី តាំងសិប្បកម្ម ឈើ៤គោលដៅ

នគរបាលអន្តោ ប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួនជនជាតិ វៀតណាម១៥នាក់ នៅក្នុងទី តាំងសិប្បកម្ម ឈើ៤គោលដៅ

នគរបាលអន្តោ ប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួនជនជាតិ វៀតណាម១៥នាក់ នៅក្នុងទី តាំងសិប្បកម្ម ឈើ៤គោលដៅ

នគរបាលអន្តោ ប្រវេសន៍ ឃាត់ខ្លួនជនជាតិ វៀតណាម១៥នាក់ នៅក្នុងទី តាំងសិប្បកម្ម ឈើ៤គោលដៅ