កិច្ចសន្យាជួល​រយៈពេល​វែង និង​រយៈពេល​ខ្លី​

អត្ថបទ​ពាណិជ្ជកម្ម​ ​តើ លោក​-​អ្នកជា​ជនបរទេស​ដែល​បម្រើការ​នៅក្រៅ​ប្រទេស​ហើយ​ត្រូវការ​ស្នាក់នៅ​បណ្តោះអាសន្ន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឬ​? ឬក៏​អ្នកព្រួយបារម្ភ​ពី​ការចុះកិច្ចសន្យា​ជួល​រយៈ​ពេល​វែង​នៅពេលដែល​អ្នក​មិន​ច្បាស់​ថា​អ្នក​អាច​នៅ​ផុត​កុងត្រា​ជួល​នោះ​ឬក៏​អត់​? តើ​អ្នក​ដឹងថា​ម្ចាស់​លំនៅឋាន​ភាគច្រើន​មិន​ចង