ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហ៊ួ​ត ៖ សហគ្រិន​ជោគជ័យ​ក្នុង វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា​

​លោក​ឧកញ៉ា ថៃ ជា​ហ៊ួ​ត ជា​សហគ្រិន​ជោគជ័យ​ម្នាក់ លើ​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា ហើយក៏​ជា​ម្ចាស់ និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល​របស់​ក្រុមហ៊ុន បុរី ប៉េង ហ៊ួ​ត​ផងដែរ​។​