យុទ្ធសាស្ត្រ​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទះ​ឆាប់​លក់ដាច់

មាន​វិធី​៦​យ៉ាង​ដែល​អ្នក​ចង់​លក់​ផ្ទះ​អាច​ធ្វើបាន បើ​ចង់​លក់​ផ្ទះ​របស់ខ្លួន​ឆាប់​ដាច់​៖