បាល់ទាត់​ជម្រុះ World Cup 2018 នៅ​តំបន់​អា​មេ​រិ​កកណ្តាល​និង​ខាងជើង​បើក​ឆាក​វគ្គ​សន្សំ​ពិន្ទុ​តាម​ពូ​ល​ជុំ​ទី​4

ពូ​ល A
Canada V Honduras
Canada លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Canada 3-0 Belize
09-15 Belize 1-1 Canada
10-15 Canada 1-1 Ghana
Honduras លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-2-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Ecuador 2-0 Honduras
10-15 Honduras 1-1 Guatemala
10-15 Honduras 1-1 South Africa
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Canada ឈ្នះ 2 Honduras ឈ្នះ 5 ស្មើ 3 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-12 Honduras 8-1 Canada
06-12 Canada 0-0 Honduras
09-10 Canada 2-1 Honduras
07-09 Canada 0-1 Honduras
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Mexico V El Salvador
Mexico លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 3-2-0 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Argentina 2-2 Mexico
10-15 United States 2-3 Mexico
10-15 Mexico 1-0 Panama
El Salvador លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖09-15 El Salvador 1-0 Curacao
10-15 El Salvador 1-3 Haiti
10-15 Guatemala (P) 1-1 El Salvador
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Mexico ឈ្នះ 8 El Salvador ឈ្នះ 2 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-12 Mexico 2-0 El Salvador
06-12 El Salvador 1-2 Mexico
06-11 Mexico 5-0 El Salvador
10-09 Mexico 4-1 El Salvador
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល B
Costa Rica V Haiti
Costa Rica លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Costa Rica 1-0 Uruguay
10-15 Costa Rica 0-1 South Africa
10-15 United States 0-1 Costa Rica
Haiti លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 4-0-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Grenada 1-3 Haiti
09-15 Haiti 3-0 Grenada
10-15 El Salvador 1-3 Haiti
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Costa Rica ឈ្នះ 6 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
10-08 Costa Rica 2-0 Haiti
09-08 Haiti 1-3 Costa Rica
10-07 Costa Rica 1-1 Haiti
06-07 Haiti 1-1 Costa Rica
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Jamaica V Panama
Jamaica លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-0-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Jamaica 2-3 Nicaragua
09-15 Nicaragua 0-2 Jamaica
10-15 Korea Rep 3-0 Jamaica
Panama លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-1-3 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Venezuela 1-1 Panama
10-15 Panama 1-2 Trinidad & Tobago
10-15 Mexico 1-0 Panama
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Jamaica ឈ្នះ 2 Panama ឈ្នះ 3 ស្មើ 5 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
09-13 Panama 0-0 Jamaica
03-13 Jamaica 1-1 Panama
06-12 Panama 2-1 Jamaica
05-12 Jamaica 0-1 Panama
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

ពូ​ល C
United States V St. Vincent
United States លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-0-4 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 United States 1-4 Brazil
10-15 United States 2-3 Mexico
10-15 United States 0-1 Costa Rica
St. Vincent លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-2-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 St. Vincent 2-0 Aruba
09-15 Aruba 2-1 St. Vincent
11-15 St. Vincent 2-1 Antigua & Barbuda
(​ពុំ​មាន​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​)
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន

Guatemala V Trinidad & Tobago
Guatemala លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 2-1-2 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Guatemala 2-0 Antigua & Barbuda
10-15 Honduras 1-1 Guatemala
10-15 Guatemala (P) 1-1 El Salvador
Trinidad & Tobago លទ្ធផល 5 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ 1-3-1 ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
09-15 Mexico 3-3 Trinidad & Tobago
10-15 Panama 1-2 Trinidad & Tobago
10-15 Trinidad & Tobago 0-0 Nicaragua
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត Guatemala ឈ្នះ 3 Trinidad & Tobago ឈ្នះ 3 ស្មើ 4 ។
ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​៖
07-15 Trinidad & Tobago 3-1 Guatemala
10-08 Guatemala 0-0 Trinidad & Tobago
09-08 Trinidad & Tobago 1-1 Guatemala
06-07 Trinidad & Tobago 1-1 Guatemala
ទស្សនៈ WDW: គ្មាន
ទស្សនៈ PD: គ្មាន